Понеделник 28, Септември 2020г.
Стратегия за развитие на училището

НАЧАЛНО  УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ”

 

6300, гр. Хасково, ул. „Единство” № 5, тел. 038/622597, 038/624197, e-mail: rakovski@abv.bg

 

 

Утвърдил:

Димитрия Атанасова,

Директор

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ

 

 

 

 

 

 

ЗА РАЗВИТИЕ НА НУ “ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ”,

ГР. ХАСКОВО

 

 

 

 

ЗА ПЕРИОДА 2019 -2023 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Въведение
 2. Анализ на състоянието на училището и външната среда

III. Основни приоритети, цели и задачи за развитието на НУ„Г.С.Раковски“

 1.   Мисия на училището
 2. Визия на училището
 3.        Приоритети
 4. Цели и зацачи
 5. I План на дейностите за реализиране целите и задачите
 6. V. Финансово обезпечаване на дейностите
 7. Заключение

 

 1. Въведение:

         Стратегията за развитие на училището е разработена в съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование и определя приоритетите в обучението и възпитанието на децата и учениците.

 

         Изготвена е в съответствие със следните принципи:

 • Право на образование и на всички деца;
 • Мотивиране на децата и учениците за ефективно участие в процеса на обучение и възпитание и придобиване на умения за прилагане на усвоените знания;
 • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
 • Приобщаване чрез изучаване на български език.

 

Стратегията ще даде информация на учениците, родителите, служителите в училището и обществеността за поставените цели и дейностите за постигането им през посочения период.

 

         Стратегията очертава приоритетите  на колектива за реализиране на мисията на училището:

         Ефективен образователен процес, работа с родителите, превенция на отпадането на учениците, активно социално приобщаване, подкрепа за всяко дете за интелектуално, емоционално, социално, физическо развитие.

 

         Основна цел: Повишаване мотивацията на децата и учениците за участие в образователно-възпитателния процес.

 

         НУ “Г.С.Раковски” е създадено през 1952 година като филиал на турското училище в града, като обучението се е водело на турски език. От 1959/60 учебна година обучението се води на български език и училището е преименувано на Народно начално училище в кв. “Република”. От август 1963 година е именувано на видния български революционер Георги С. Раковски.

 

 1. Анализ на състоянието на училището и външната среда:

         * УЧЕНИЦИ:

 1. Силни страни:

         1.1. В училището постъпват ученици без приемни изпити, навършили 6/7 годишна възраст. През последните четири години са обхванати подлежащи на задължително обучение деца, които по социални причини не са постъпили в първи клас със съответния випуск.

         1.2. Към 16.09.2019г. в училището се обучават ……… ученици разпределени в 13 паралелки  и  една подготвителна група.

         1.3. Училището е предпочитано от голям процент от семействата, живеещи в квартал “Република” поради близостта на училището до домовете на децата им и безопасният път до него.

         1.4. През последните четири години се отчита намаляване броя на отпадналите от училище ученици.       

1.5. За същия период от време в училището се записват деца, които са придошли в квартала /смяна на местоживеенето/  и предпочитат нашето училище или завърнали се от чужбина.

         1.6. Реалният брой подлежащи на обучение ученици за последните четири години е между 100 - 110 деца, което на практика е малко повече от 3 паралелки.

         1.7. В училището много добре работи в екип целият състав  - педагогически и непедагогически персонал, родители. Между тях са създадени много добри връзки и доверие.

1.8. Нашите преподаватели познават проблемите  и сполуките на всяко семейство и осъществяват ежедневен контакт с родителите, многократно посещават домовете на ученици с проблеми в училище.

         1.9. Част от непедагогическия персонал са жители на квартала и това създава спокойствие у родителите.

         1.10. Пропускателният ред се осъществява от щатен служител /портиер/ на училището.

         1.11. Висок е процента на учениците, които продължават образованието си след завършване на начална степен.

         1.12. Няма прекъсване на учебните занятия по субективни причини.

         1.13. Проблеми при прилагане на учебния план в кадрово отношение няма.

 

         2.Слаби страни:

         2.1. Голяма част от нашите ученици  при постъпване в първи клас не владеят български език.

         1.3. Има тенденция към увеличаване броя на учениците заминаващи за чужбина със своите родители.

         2.3. Към училището няма създадено настоятелство.

         2.4. Голяма част от нашите родители не са настоятелни в процеса на учене поради ниския си социален статус.

         2.5. Сградата на училището е построена през 1952 година с последващи многократни подобрения.  Всички класни стаи се използват при двусменен режим на работа.

         2.6. Училищния двор е недостатъчен за провеждане на качествена спортна дейност. Не еоборудван със спортни пособия, настилката е от асфалт, която е подновена през 2010г.

         2.7. Училището е общинско, на делигиран бюджет и самостоятелно счетоводство. Трудно се осигуряват допълнителни приходи за бюджета.

        

         * КАДРОВИ РЕСУРСИ

 1. Силни страни:

         1.1. В НУ «Г.С.Раковски» работят 22 учители с необходимата квалификация.

         1.2. В училището работи педагогически съветник, който е начален учител и има допълнителна квалификация психология.  Подкрепата за  учителите, учениците и родителите е с висока ефективност.  

         1.3. Педагогическият персонал повишава квалификацията в съответствие интересите на училището и личните предпочитания. 

         1.4. В училището са сформирани методически обединения  по класове в които се извършва квалификационната дейност в училище.

         1.5. Всички учители са преминали обучение по базови и специфични компютърни умения, безопасност на движение.

         1.6. В училището работят млади учители, които са подкрепяни от ръководството и колегията.

 

        

         * ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС

         1.Силни страни:

         1.1. УВП в училището е организиран в: 1 подготвителна група, 13 паралелки.

         1.2. Всички паралелки са с пълняемост между 16 – 20 ученици. В училището се обучават ученици билингви. Поради ограничения капацитет на училището обучението се води на две смени. Учебната дейност е организирана на основание действащите учебни планове и програми.

         1.3. При определяне на избираемите и факултативните часове ПС се съобразява с желанията на родителите и възможностите на училището.

         1.4. Обучението по английски език се води от квалифицирани преподаватели.

         1.5. В училището постъпват ученици навършили 7 годишна възраст, а също и шестгодишни деца за което родителите подават заявление до директора.

         1.6. Училището организира допълнителна работа за ученици, които не са покрили държавния образователен стандарт.

         1.7. Училището предлага целодневна организация на учебния ден за учениците от първи, втори и трети клас.

         1.8. След завършване на начален етап, нашите ученици продължават образованието си в други училища –в ОУ «Н.Й.Вапцаров» и ОУ «Ш.Петьофи».

         1.9. През периода на обучение в училището, нашите ученици организирано посещават театрални постановки,  изложби, общоградски мероприятия.

         1.10. В училището се организират и провеждат класни тържества и общоучилищни във връзка със съответните празници в които тържества учениците участват с желание и ентусиазъм.

1.11. От учебната 2019/2020 година училището ще използва електронен дневник с цел добра комуникация и информираност на родителите.

 

 Слаби страни:

         2.1 По-голямата час от учениците, постъпващи в първи клас не владеят български език.

         2.2. Същите нямат изградени поведенчески навици и социални умения, имат ниско психо-моторно развитие /елементарни умения за писане, рязане и пр./

         2.3. Негативно отношение към резултатите от УВП оказват и честите отсъствия на учениците от учебни занятия.

         2.4. Отрицателно влияние към УВП оказва  ниския социален статус на част от семействата и липсата на мотивация за учене у децата им.

         2.5. Посочените слаби страни са и фактор, който повлиява отпадането на ученици от учебни занятия.

 

         * УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА.

 1. Силни страни:

         1.1. Сградата на училището е на 67 години. Непрекъснато се налага да бъде ремонтирана.

         1.2. Преподавателите разполагат с необходимите нагледни средства по предмети.

         1.3. Задължителната училищна документация се води отговорно.

         1.4. Училището разполага с учебните програми, които са в сила.

         1.5. Санирана е част от сградата с цел подобряване на енергийната ефективност.

         1.6. В училището е изградена отоплителна инсталация.

         1.7. Закупуват се актуални дидактични материали и технически средства.

                 

         * ФИНАНСИРАНЕ

 1. Силни страни:

         1.1. НУ «Г.С.Раковски» се финансира от общинския бюджет.

         1.2. Делигираният бюджет дава свобода при определяне приоритетите във финансово отношение.

         1.3. Към бюджета на училището има допълнителни средства във връзка с изпълнение на дейностите по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

 

         * ВЪНШНИ ФАКТОРИ

 1. Силни страни:

         1.1. Педагогическият колектив работи добре с родителите на нашите ученици.

         1.2. Всички проблеми, които възникват в процеса на работа се разрешават благоприятно след среща с родители и ученици.

 1. Слаби страни:

         2.1.Слаба посещаемост на родителските срещи:

         - липса на интерес към учебния процес, поради нисък социален статус.

         2.2. Част от родителите изчерпват ангажимента си кам УВП само с осигуряване присъствие на детето.

                 

ІІІ. Основни приоритети, цели и задачи за развитието на НУ„Г.С.Раковски“

 

         През периода 2019-2023 година, основната цел в работата на колектива на НУ “Г.С.Раковски” ще бъде:

Повишаване мотивацията на децата и учениците за участие в образователно-възтпитателния процес чрез стимулиране на позитивното и творческо начало у детето като личност.

 

         Целта ще се реализира след изпълнението на следните ПОДЦЕЛИ:

 • цялостната дейност в училището да се подчини на ученика, на грижата и вниманието на отделната личност;
 • да се осигури позитивна и защитена учебна среда;
 • да се акцентира върху работа с родителите;
 • да се подпомага процеса на ефективна образователна адаптация и приобщаване на децата за които българският език не е майчин.

 

         ІV. План на дейностите за реализиране целите и задачите

 

 1. Административно-управленска дейност:

         1.1. През следващите четири години при пенсиониране на учители. ще бъдат назначавани младши учители на основание КТ и длъжностните характеристики за съответните длъжности.

         1.2. Длъжностните характеристики ще бъдат актуализирани при необходимост и в съответствие с нормативни актове.

         1.3. Във връзка с усъвършенстване на училищното управление и неговото демократизиране ще продължат да работят създадените екипи:

         13.1. Екип за проучване и картотекиране интересите на учителите и учениците.

         1.2.2. Екип за картотекиране на изоставащи и ученици с поведенчески и обучителни проблеми и мерки за преодоляването им чрез обща и допълнителна подкрепа.

         1.3.3. Екип за идентифициране на застрашените от отпадане ученици и възможностите за връщането им в училище чрез активна работа по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

 

 1. Образователно-възпитателна дейност:

         1.1. Ще бъде създаден електронен дневник с цел подобряване информираността и по-добрата комуникация с родителите.

         2.2. Включване на родителите в социалния живот на училището /при организиране на празници, наблюдения и пр./, което ще даде реална възможност за обществен контрол;

         2.3. Оборудване със спортни пособия на наличната площадка;

         2.4. Осигуряване на необходимите нагледни средства и дидактични материали по учебния план;

         2.5. Приемът на ученици в първи клас да бъде прецизиран по отношение на срокове и отговорности на родители;

         2.6. В процеса на преподаване, учителите да използват интерактивни методи  на обучение;

         2.7. Ефективна работа с изоставащите и проблемните ученици, екип от учители да осъществява допълнителна и обща подкрепа;

         2.8. В плановете на класните ръководители да залегне проблематиката относно безопасността на учениците в училище и извън него на основание хулигански прояви на обществени места, разпространение на наркотици, детска порнография, както и други вредни влияния на средата;

         2.9. Класните ръководители да работят за хармонизиране различията между отделните етнически, религиозни и културни общности;

         2.10. Целият колектив ще спазва задълженията, вменени му от етичния кодекс на училищната общност;

         2.11. При преподаването на всички учебни предмети, учителите ще структурират учебния материал така, че да запознаят учениците  с отговорностите за  поведението им, бъдещето им като граждани, които познават правата си и зачитат правата на общността /гражданско образование/;

         2.12. Ще се осъществяват традиционните  «отворените врати» /всеки последен петък от месеца/ – ще се приемат  родители, гости, които се интересуват от работата в училище; В тази връзка в класните стаи ще бъде изложено детско творчество, учителите ще провеждат открити уроци, учениците ще демонстрират своите постижения;

         2.13. Учителите ще предоставят възможност на учениците за самостоятелни инициативи – конкурси, спортни празници, състезания – чрез инициативите на ученическия съвет;

         2.18. Подготвителна група:

            2.18.1. Подходи на педагогическо взаимодействие:

- Личностно-хуманен - детето да се приема като значима               личност - с уважение и достойнство; приемане на детето такова, каквото е;         човечно отношение към него - оказване на  обич  и  подкрепа; съобразяване с потребностите и интересите на детето като субект;  подпомагане на    детето в изграждане на позитивен Аз – образ;

- Индивидуален - съобразяване с уникалността на всяко дете, с неговия собствен темп на развитие и сензитивност; опознаване на силните му страни, върху които да се изгради педагогическото взаимодействие;

- Дейностен - на детето да се осигурява активна позиция чрез участие в разнообразни дейности с подходящо физическо, емоционално и интелектуално натоварване; стимулиране на контакти и общуване в различни формални и неформални обединения;

- Ситуационен - да се създават специално организирани ситуации и да се използват непреднамерено възникващите, за да се постави всяко дете в благоприятна позиция, осигуряваща неговото емоционално и интелектуално благополучие.

- Холистичен - детската личност е цялостна динамична система, затова е необходимо да се работи за развитие на всичките й страни, специализирано относно проблема (ако има такъв), но не фрагментарно относно нейната цялостност; педагогът да обхваща и вижда цялата картина.

- Комплексен - всички главни и подпомагащи социално-педагогически фактори да действат като взаимно допълващи се за осигуряване на пълноценен живот на децата; цялостното поведение на детето да протича в социален контекст в среда на положително настроени връстници и възрастни.

- Синергетичен - подход с обединяваща сила и енергия, изискващ създаване на условия за растеж, развиване на личния потенциал, зачитане на човешкото достойнство, осигуряване качество на живот за всяко дете.

 

      2.18.2. Форми на педагогическо въздействие:

- Основна форма - педагогическа ситуация, която протича предимно под формата на игра. Педагогическата ситуация се организира само през учебно време и осигуряват постигане на компетеции, определени от Държавен образователен стандарт за предучилищно образование. В Подготвителните групи към НУ "Г.СРаковски" ще се провеждат основни форми на педагогическо въздействие по следните Образователни направления:

= Български език и литература - Съдържанието на образователното направление е структурирано в шест образователни ядра: Свързана реч, Речник, Граматически правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно произведение и Пресъздаване на литературно произведение.

= Математика - Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в пет образователни ядра: Количествени отношения, Измерване, Пространствени отношения, Времеви отношения, Геометрични фигури и форми.

= Околен свят - Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: Самоутвърждаване и общуване с околните, Социална и здравословна среда, Светът на природата и неговото опазване и Културни и национални ценности.

= Изобразително изкуство - Чрез организираната и системна работа по образователното направление децата развиват своите познавателни и изобразителни умения в три основни ядра: Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники и Изобразително творчество.

= Музика - Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: Възприемане, Възпроизвеждане, Музика и игра и Елементи на музикалната изразност.

= Конструиране и технологии - Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: Конструиране и моделиране, Обработване на материали, съединяване и свързване, Грижи и инициативност, Техника.

    =        Физическа култура - Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: Естествено приложна двигателна дейност, Спортно-подготвителна двигателна дейност, Физическа дееспособност, Игрова двигателна дейност.

 

 • Допълнителни форми на педагогическо въздействие:

 

 • Игри - Театрални, Конструктивни, Сюжетно-ролеви, Подвижни, Музикални и др.
 • Утринна гимнастика;
 • Творчески занимания по интереси;
 • Празници и концерти - в подготвителната група и училището;
 • Културно-развлекателни екскурзии - посещения на театрални постановки, изложби, музеи и др.
 • Разходки и екскурзии сред природата;
 • Формиране на битови, здравни, хигиенни и навици;
 • Формиране на етични форми на общуване;
 • Формиране на есетически усет;
 • Групова работа с психолог, базирана на принципите на Приказкотерапията;
 • Групова работа с психолог за изграждане на позитивни междуличностни взаимоотношения и екипна работа.нсултации с родителите;
 • Информиране на родителите за резултатите от УВ дейност;
 • Открити занятия;
 • Наблюдения;
 • Анализ на детско творчество;
 • Беседи, разговори.

 

2.18.3. Подходи:

* Събиране на първоначална информация;

* Диагностициране;

* Обсъждане на конкретни ситуации/инциденти;

* Стимулиране интересите на родителите към детските дейносити;

* Мобилност на децата от една към друга ситуация;

* Ценностно ориентиране към модели на подражание към бъдещата „социална роля“ ученик;

* Изграждане на игрови умения;

* Обяснение, поощрение, указание, самооценка;

* Изследване на роли: в семейството, в училището, на улицата, в институциите и др.

          2.18.4. Разпределение на формите на педагогическо въздействие:

Предучилищното образование се организира в учебни години. Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и завършва на 31 май на следващата календарна година.

Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни.

          Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица. В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни дни са учебни за децата.             

         Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.

В НУ "Г.С.Раковски " подготвителната група са с полудневна организация. Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година.

Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня се определят с Правилника за дейността на училището.

В полудневна организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а в неучебното време – само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват и:

 • условия и време за игра и почивка;
 • условия и време за закуска;
 • дейности по избор на детето.

Учителят в групата определя редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организира деня на детето в предучилищното образование. Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в годишно и седмично разпределение.

Броят на педагогическите ситуации и образователните направления, по които те ще се провеждат са, както следва:

 

 • За четвърта възрастова група (6-годишни) - общ седмичен брой - 19.
 • Български език и литература – 5
 • Математика - 3
 • Околен свят – 2
 • Музика – 2
 • Изобразително изкуство – 2
 • Констриуране и технологии – 2
 • Физическа култура – 3

 

Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е от 20 до 30 минути – за трета и за четвърта възрастова група.

 

 1. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ:

         3.1. След проучване интересите на учителите ще бъде дадена възможност на всеки да предпочете в каква квалификационна програма да участва извън училището;

         3.2.  В училището е изградена структура за вътрешноучилищна квалификационна дейност – МО /по класове/;

         3.3. МО ще работят в следните насоки:

         - учебно съдържание,

         - методи на обучение и възпитание,

         - образователни технологии,

         - гражданско образование.

         3.4. Дейността на МО ще се осъществява по предварително приети планове;

         3.5. Процеса на квалификация ще включва:

         - семинарни занятия;

         - дискусии;

         - открити уроци;

         - споделяне на лични практики;

         - съхраняване на положителен опит /библиотечен фонд на добри практики/;

         3.6. Ще се обогатява създадения фонд от специализирани издания по гражданско образование и по теми предложени от МО;

         3.7. Ще бъдат създадени интеграционни връзки със сродни учебни заведения, оказване на методическа и информационна помощ;

         3.8. При осъществяване квалификационната дейност в МО, ще се ползва практиката на специализирани институции.

        

 1. СОЦИАЛНО-БИТОВА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ:

 

 1. Училищна сграда:

         - Дейности:

        

         1.1. При възможност ще бъде обновена фасадата на училището;

         1.2. Оборудване двора на училището със спортни пособия /баскетболен кош/, което ще създаде условия за осъществяване на извънкласна спортна дейност;

         1.3. Осигуряване на необходимите нагледни средства и дидактични материали, необходими за качествен учебен процес.

 

 1. Финансово обезпечаване на дейностите:
 2. Възможността за финансово осигуряване на заложените дейности зависи в голяма степен от бюджета.
 3. Част от средствата ще се осигурят от училището – чрез участия в проекти.
 4. Привличане на съмишленици по набиране на допълнителни средства.

        

         Забележка:

         С настоящата стратегия за развитие на училището е запознат целият колектив.

          На предстояща родителска среща ще бъдат запознати родителите на нашите ученици.

         Стратегията ще бъде предоставена на всички заинтересовани лица.

         Стратегията ще бъде актуализирана при необходимост.

         Стратегията е пиета на заседание на ПС на 11.09.2019г.

                                              

Сподели: