Петък 19, Април 2024г.

Родители

Чл. 59. (1) Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата и учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

(2) Родителите имат следните права:

 1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;
 2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. да се запознаят с училищния учебен план;
 4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие училището;
 5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;
 6. да избират и бъдат избирани в обществения съвет;
 7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист /най-малко веднъж годишно/, за което училището им оказва необходимото съдействие.

(3) Родителите имат следните задължения:

 1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;
 2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището;
 3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;
 4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;
 5. да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.
Сподели: