Сряда 04, Октомври 2023г.

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език

НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА от 11.11.2016 г. за приобщаващото образование 

НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка

НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител"

НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти 

Сподели: