Понеделник 28, Септември 2020г.

 

 НАЧАЛНО  УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ”

        6300, гр. Хасково, ул. „Единство” № 5, тел. 038/622597, 038/624197, e-mail: rakovski@abv.bg

 

 

Утвърдил:

Димитрия Атанасова

Директор            

Заповед № РД-14-717/12.09.2019г.

 

ПРАВИЛНИК

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НУ „Г.С.РАКОВСКИ“, ГРАД ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

Глава I. Общи положения

Чл. 1. (1)Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане на процеса на обучение и възпитание в НУ„Г.С.Раковски“, конкретизира правата и задълженията на учителите и учениците съобразно Закона за предучилищното и училищното образование.

(2) Правилникът урежда отношенията в процеса на обучение и възпитание при пълно зачитане и уважение на човешката личност.

Чл. 2. Правилникът е задължителен за директора, заместник-директора, учителите, учениците и служителите в училището, както и за всички други лица, които се намират на територията на училището.

Чл. 3. Този правилник дава конкретизация на функциите, правата и задълженията на всички страни, активни участници в училищния живот и е задължителен за членовете на училищната общност.

Чл. 4. (1)Записването на учениците в НУ „Г.С.Раковски“ включва задължението за спазване на този правилник, който се разяснява до една седмица от началото на учебната година пред всички ученици и родители от класните ръководители/педагогическият съветник. 

(2)Подписът на ученика или на неговия родител или настойник в специално изготвен списък, удостоверява познаването му и ангажимента да го спазват.

Чл. 5. Всяко неспазване на Правилника за дейността на училището води до дисциплинарна процедура срещу нарушилият го член на училищната общност.

 

Глава II. Устройство и дейност

Чл. 6. (1) Училището осъществява своята дейност в съответствие с: Конституцията на Република България, Кодекса на труда и трудовото законодателство, ЗПУО и нормативните документи, отнасящи се до образованието.

(2) Наименованието на училището е Начално училище „Георги Сава Раковски“

(3) Адресът на училището е: 6300, гр. Хасково, ул. „Единство“ № 5.

(4) е-mail: rakovski@abv.bg.

(5) уеб-адрес: www.rakovski-h.com         

(6) НУ „Г.С.Раковски “има обикновен собствен печат.

(7) Училището има идентификационен код по БУЛСТАТ.

(8) НУ „Г.С.Раковски“осъществява своята дейност в съответствие с нормативните актове, като:

 1. Определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната;
 2. Урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му;
 3. Избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование;
 4. Определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура.
 5. Участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието.

(5) Автономията на училището включва и правото на училището да избира и съставя свои училищни учебни планове, да определя учебните предмети и да разработва учебните програми в случаите, предвидени в ЗПУО.

(6) Статутът на училището е начално училище, неспециализирано с дневна форма на обучение.

(7) Като юридическо лице училището има право да:

 1. Притежава собствено недвижимо и движимо имущество и да се разпорежда с него.
 2. Предоставя собственото си имущество под наем /след решение на общински съвет, Хасково/;
 3. Се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства;
 4. Определя вътрешната си организация;
 5. Избира начина на приемане на ученици в съответствие с нормативните актове /система за прием в първи клас на община Хасково/;
 6. Определя организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание;
 7. Издава документи за завършен клас, етап на образование.

(8) За класна стая се счита кабинетът определен за съответната паралелка за провеждане на учелни занятия.

(9) Стопанисването и естетизирането й се осъществява от учениците и от родителите на съответния клас /опазване на материалната база/.

Чл. 7. В училището се приемат за обучение деца, български граждани, постоянно или временно пребиваващи в Република България, а така също и деца от друга национална принадлежност.

Чл. 8. Обучението и възпитанието на учениците в училището се извършва на книжовен български език.

Чл. 9. Учениците ползват правото си на безплатно образование, безплатно ползване на училищната база, правото на безплатна педагогическа консултация, отнасяща се до учебния процес и професионалното им ориентиране, на морално и материално стимулиране /награди/.

Чл. 10. Училището издава удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

Чл. 11. (1) Училището е общинско, на делегиран бюджет.

(2) Община Хасково предоставя материалната база на училището за ползване, стопанисване, разпореждане и управление.

Чл. 12. Училището се финансира от:

(1) Средства по бюджета, разпределени от МОН по формула, утвърдена от кмета на община Хасково и целеви средства по проекти и програми.

(2) Дарения, които се приемат, завеждат и отчитат по специален ред, установен за дейността на постоянно действаща в училището Комисия по даренията.

(3) Наеми и целеви средства.

Чл. 13. (1) Учебно-възпитателният процес се организира чрез полудневно и целодневно обучение, което се осъществява в границите на установения учебен ден (Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование).

 1. Целодневно обучение се оргаризира за учениците от първи и втори клас при заявено желание от родителите/настойниците

(2) Обучението се осъществява на две смени

         Чл. 14. Между учебните години и по време на учебната година учениците ползват ваканции.

         Чл. 15. (1) Всеки учебен срок се организира в учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

          (2) Учебната седмица е петдневна

         (3) Във всеки учебен ден се организират учебни часове.

Чл. 16. Според степента на подготовката си учениците се организират в:

 • Паралелки от 1 до 4 клас.
 • Подготвителна група – 6 и 5 годишни деца

Чл. 17. Приемът на ученици в НУ „Г.С.Раковски“ се организира на основание решение на ПС, подадени заявления от родителите/настойниците и системата за прием на община Хасково става съгласно изискванията на ЗПУО и наредбите, издавани от МОН.

Чл. 18. За учебната 2019/2020година график на учебния процес е определен със Заповед № РД 09-2148/27.08.2019г. на Министъра на образованието и науката.

Чл. 19.(1) Седмичното разписание се изготвя от временна комисия до 01.09., като се съобразява с Наредба № 10 от 19.06.2014г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания на министерството на здравеопазването.

 1. Утвърждава се от директора на училището не по-късно от три дни преди започване на всеки учебен срок.
 2. Представя се в РЗИ до 10 дни след началото на всеки учебен срок.

(2) В седмичното разписание извън броя на учебните часове се включва и часът на класа.

(3) Учебният час за спортни дейности се включва в седмичните разписания извън броя на учебните часове съобразно организацията на учебния ден и спортната база в училището.

Чл. 20. /1/ Учебните занятия в училището могат да бъдат посещавани от контролни органи, директор,заместник-директор, родители.

          /2/ Родителите, желаещи да посетят учебно занятие:

 1. уведомяват учителя най-малко един ден преди провеждането на учебното занятие;
 2. влизат в учебното помещение преди учителя;
 3. не нарушават установения в учебното занятие ред;
 4. не напускат учебното помещение преди края на учебното занятие, освен ако не са получили предварително съгласието на учителя.

Чл.21. (1)Продължителността на учебните часове е 30/35/40 минути за учениците от ПГ и от 1 до 4 клас.

(2) Продължителността на учебния час по ал. 1 се отнася и за часа на класа и за часа за организиране и провеждане на спортни дейности.

Чл. 22. Почивките между отделните часове са 10 и/или 5 минути. Голямото междучасие е след втория учебен час – 20 минути.

Чл. 23. Промяна в продължителността на учебните часове и на почивките се допуска само при обстоятелства, нарушаващи учебния процес, след заповед на директора.

Чл. 24. Определянето на преподавателската заетост и класното ръководство се изготвя от ръководството на училището до началото на учебната година.

         Чл. 25. (1) Училището работи по утвърдени от министъра на образованието и науката типови и/или рамкови учебни планове  и учебни програми и съгласно указания на министерството за организиране на дейността през съответната учебна година.

(2) Училището разработва училищни учебни планове и работи по тях както следва:

 1. За учениците от първи, втори клас, трети клас и четвърти клас - за всяка учебна година, за всяка паралелка.

        

Чл. 26. (1) Обучението по общообразователни учебни предмети се осъществява чрез:

 1. задължителни учебни часове за учениците от първи, втори, трети, четвърти клас;
 2. избираеми учебни часове за учениците от първи, втори, трети, четвърти клас, организирани съобразно възможностите на училището и интересите на учениците;
 3. факултативни учебни часове за учениците от първи, втори, трети, четвърти клас, организирани съобразно възможностите на училището и интересите на учениците.

Чл. 27. Формите за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците, начините за формиране на годишна оценка, както и условията за завършване на клас, етап на образование се определят в ЗПУО, и наредбите за системата за оценяване за учениците.

Чл. 28. (1) Оценяването е процес за установяване на постигнатите резултати и поставянето на оценка. 

(2) Организацията на оценяването в училището се извършва в съответствие с Наредба № 11 от 01.09.2016г. /изм. - ДВ, бр. 71 от 10.09.2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) за оценяване на резултатите от обучението на учениците за ученици в първи, втори, трети и четвърти  клас.

(3) Установяването на постигнатите разултати и поставянето на оценка се извършва от оценяващия.

(4) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е индивидуално за всеки оценяван.

Чл. 29. (1) Оценяването се извършва чрез: 

 1. текущи изпитвания;

 (2) Текущите изпитвания са устни и писмени.

Чл. 30 (1) Според организацията текущите изпитвания и изпитите са: 1. индивидуални;

 1. групови – за част от учениците от една паралелка или за ученици от една или повече паралелки.

Чл. 31. (1) Въз основа на установените резултати от текущите изпитвания и изпитите се поставя оценка с качествен и количествен показател.

(2) Оценките, които може да се поставят са: отличен 6; много добър 5; добър 4; среден 3 и слаб 2.

 (3) При оценяването на учениците от първи клас, втори клас и трети клас се поставят символи, приети с решение на ПС и утвърдени със заповед на директора.

* отличен – звездичка;

* много добър – цветенце;

* добър – пеперудка;

* среден – конче;

* слаб – пиленце

Знаците по ал. 3 се поставят цветен печат.

Чл. 32. (1) В триседмичен срок от началото на учебната година се установява и оценява входното равнище на учениците по учебните предмети, изучавани през предходната учебна година.

(2) Поставената оценка по ал.1 е част от минималния задължителен брой текущи оценки за първия учебен срок.

Чл. 33. (1) В процеса на училищното обучение се извършва вътрешно и външно оценяване.

(2) Вътрешното оценяване се извършва чрез текущи изпитвания.

(3) Външното оценяване се извършва чрез изпити.

(4) Задачите, изпитните материали и критериите за оценяване се подготвят от оценяващия.

(6) Знанията и уменията на учениците могат да се проверяват и от упълномощени длъжностни лица или комисии от РУО, като учителите оказват съдействие.

(7) Когато оценяването се извършва от длъжностни лица или комисии от други институции, подготвените задачи, материали и критерии за оценяване се утвърждават от ръководителя на съответната институция.

Чл. 34. (1) Нивото на подготвеност и равнището на знанията на учениците се оценяват ритмично и системно от преподавателя, чрез текущи и периодични проверки, с цел установяване постиженията на учениците и определяне текущите и годишните им оценки по задължителна общообразователна подготовка, ИУЧ и ФУЧ.

 (2) Изпитванията на учениците са устни, писмени и практически.

 1. Устните изпитвания са индивидуални - самостоятелни или в дискусии и обсъждания.
 2. Писмените изпитвания са:

а) общи /тестове / - предназначени за класа или за група ученици от класа;

б) индивидуални - предназначени за отделни ученици.

 1. Практическите изпитвания са:

а) по физическо възпитание и спорт, музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество – втори – четвърти клас.

(3) При устното изпитване учителят мотивира пред ученика оценката.

 1. При писмено изпитване учителят коригира, оценява и рецензира писмените работи. Връща ги на учениците за подпис от родителя/настойника.

(4) Времетраене:

 1. Индивидуалните изпитвания се извършват за не повече от един учебен час.
 2. Общите изпитвания се осъществяват в рамките на учебния час.

 (5) Учителят лично нанася поставените от него оценки в съответната документация, както следва:

 1. текущите оценки от устните изпитвания - в деня на изпитването;
 2. текущите оценки от писмените изпитвания до две седмици след провеждането на самото изпитване;
 3. годишните оценки - в определения последен ден за изпитване на учениците.

(6) Нивото на подготвеност и равнището на знанията на учениците могат да се допълват с консултации по съответните предмети от преподавателите според предварително изготвен график поставен на видно място и/или при необходимост от подкрепа.

Чл. 35. (1) Минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет е определен в Наредба на МОН.

Чл. 36. Учениците участват в училищните, регионалните и национални външни оценявания, провеждани от училището, РУО и МОН.

Чл. 37. (1) В края на учебната година дневниците на паралелките, попълнени от класните ръководители на съответния клас за учебната година се предават на директора на училището за проверка.

(2) От 16.09.2019г. в учелището се въвежда електронен дневник, като той се води паралелно с хартините дневници.

Чл. 38. (1) След всеки 3 допуснати отсъствия на ученика от  училище класният ръководител уведомява родителя/настойника чрез писмо и обсъжда с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.

(2)Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

 1. по медицински причини - при представяне на медицинско удостоверение, заверено от родител/настойника и медицинското лице в училището;
 2. поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ от спортния клуб, в който членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, , спектакли, изложби и др. , и след писмено потвърждение от родител/настойник;
 3. до три дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба/заявление/, която/което се подава от родител/настойник/представителя на родителя/лицето, което полага грижи за детето;
 4. до седем дни за една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на решение на Педагогическия съвет след подадена/подадено писмена молба/заявление/ от родител/настойник или лицето, което полага грижи за детето.

(3) Документите по т. 1 и т. 2 от предходната алинея се представят в деня, когато ученикът идва на училище след отсъствието си, а документите по т. 3 и т. 4 преди отсъствието на ученика.

(4) Броят на извинените и на неизвинените отсъствията на всеки ученик се отбелязват ежедневно в дневника и се нанасят в ученическата книжка един път месечно и в електронния дневник на училището от класния ръководител.

(5) Освобождаване на ученика от физическо възпитание и спорт се осъществява само с документ от лекуващия лекар или от лекарска консултативна комисия. Копия от медицинските документи се предоставят на учителя по физическо възпитание и спорт и на медицинската сестра. Ученикът присъства в часа и уплътнява часовете със задачи, които не застрашават здравословното му състояние, предложени от учителя по физическо възпитание и спорт.

(6) За ученик, обучаван в дневна форма, годишна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания, поради отсъствия на ученика в повече от 25% от часовете по учебния предмет или няколко учебни предмета. В този случай за ученика се организира допълнителна работа, определена със заповед на директора на училището.

 (7) Учениците не повтарят годината.

Чл. 39.След завършване на начален етап на основно образование на учениците се издава документ, съгласно Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование /изм. и доп., бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г./– Удостоверение за завършен етап.

Чл. 40.(1) Формата на обучение в училището е дневна.

(2) За отделни ученици е възможно обучение в други форми (индивидуална, самостоятелна, комбинирана и други) при наличие на обстоятелства, регламентирани в чл. 106 – 114, без чл. 113 от ЗПУО.

Чл.41. (1) Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети.

(2) В дневната форма на обучение се включват и спортните дейности и часа на класа. 

(3) Дневната форма е присъствена и се провежда между 7:30 и 17:30 часа в учебните дни.

Чл.42. Учениците могат да променят формата си на обучение при условията и реда на чл.107 от ЗПУО. За промяната на формата на обучение директорът на училището издава заповед.

Чл. 43. (1) В училището се провеждат родителски срещи.

(2) Общите родителски срещи се отнасят за всички паралелки и се провеждат в един ден в началото на учебната година /м.септември/ - за запознаване с правилника за дейността на училището, УУП, графика за консултации на учителите с ученици и родители; актуализация на личните данни на учениците, необходими за дневниците; представяне на нови за класа преподаватели и техните изисквани.

 (3) Срещи през учебната година - за запознаване на родителите с успеваемостта и дисциплината на учениците по всеки предмет - от класния ръководител с предварително предоставена информация от всеки преподавател; при необходимост - провеждане на индивидуален разговор с преподавателите по предмети.

          (5) Извънредни:

 1. при възникнал проблем или инцидент с ученик и/или паралелка. Присъстват всички педагогически специалисти;
 2. преди провеждане на екскурзия и др. Присъстват класните ръководители и ръководителите на екскурзията.

Чл. 44. (1) Основен вид дейност в училището е педагогическата.

(2) За осигуряване нормалното протичане на педагогическата дейност в училището се извършват още:

 1. административно-правна дейност;
 2. стопанско-финансова дейност;
 3. други педагогически дейности и услуги.

 

Глава III. Права и задължения на педагогическите специалисти

Чл.45. (1) Педагогическите специалисти в НУ „Г.С.Раковски“ имат права, задължения и отговорности, определени в ЗПУО.

(2) Учителските длъжности в училището са:

 1. учител;
 2. старши учител;
 3. учител/старши учител целодневна организация на учебния ден
 4. главен учител – при назнамчаване на такъв

(3) Длъжността „учител“ включва следните функции:

 1. планиране на образователния процес и/или на дейностите по самоподготовка, организиран отдих, физическа активност и занимания по интереси при отчитане на възрастовите, индивидуалните възможности и особености и специални образователни потребности на учениците, както и на възможностите за развитието им;
 2. организиране и провеждане на образователния процес, на самоподготовката, организирания отдих, физическата активност и заниманията по интереси на учениците, използване на ефективни методи на обучение, на информационните и комуникационни технологии, създаване и поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които насърчават развитието на учениците, на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество както между учител и учениците и между самите ученици, така и между учител и родител;
 3. оценяване напредъка на учениците и на степента на усвояване на предвидените компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда, съобразно специфичните им потребности;
 4. сътрудничество и участие в екипи за подкрепа на личностното развитие на учениците, съвместно с други педагогическите специалисти, взаимодействие с други институции и организации за осъществяване на подкрепа за личностно развитие на учениците;
 5. контролиране, насърчаване и отчитане участието на учениците в образователния процес и своевременно информиране на класния ръководител за допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване;
 6. отговорност за живота и здравето на учениците както по време на образователния процес в педагогическа ситуация или в учебен час, така и по време на организираните допълнителни дейности или занимания по интереси;
 7. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията като квестори, оценители, консултанти и други;
 8. участие в оценяването и избор на подходящи познавателни книжки или учебни помагала, на учебник или на учебен комплект по преподавания учебен предмет, отчитайки спецификата на групата или класа.

Чл. 46. (1) Педагогическите специалисти имат следните права:

 1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;
 2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в Закона за предучилищното и училищното образование;
 3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището;
 4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;
 5. да повишават квалификацията си;
 6. да бъдат поощрявани и награждавани.

(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения:

 1. да участват в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;
 2. да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с ДОС;
 3. да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от училището;
 4. да зачитат правата и достойнството на учениците и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;
 5. да получава информация от директора на училището, Регионалното управление по образованието и Министерството на образованието и науката относно възможностите за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация;
 6. да продължават образованието си и да повишават професионалната си квалификация с цел подобряване на качеството на образованието;
 7. да дават мнения и предложения за развитието на училището;
 8. да използват училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения. Размножаването на материали за тестове и изпитвания на учениците се извършва от длъжностно лице, определено от директора. Учителят представя подписано от директора или заместник-директора по учебната дейност разрешение за определяне на броя на копията;
 9. да уведомява в деня на отсъствието или на предния ден до обед зам. директора и/или директора, когато се налага да отсъства от учебни часове за осигуряване на заместник с цел недопускане на свободни часове;
 10. да участва в работата на Педагогическия съвет;
 11. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;
 12. да не ползва мобилен телефон по време на учебен час;
 13. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него при провеждане на дейности, в които участват ученици;
 14. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави; с външния си вид, с облеклото си.
 15. да не внася в училището оръжие и други предмети, които са източник на повишена опасност;
 16. да вписва в дневника ежедневно действително взетите часове и конкретната тема на урока. При неспазване на определения срок часовете се приемат за незаработени и на учителя не се начислява трудово възнаграждение за тях;
 17. да води коректно и редовно училищната документация съгласно изискванията на Министерството на образованието и науката;
 18. да води правилно и да опазва дневника на класа, който е официален документ. При наличие на груби грешки при работа с дневника на класа се налага наказание по КТ на съответния класен ръководител и/или учител;
 19. чрез административното ръководство да уведомява незабавно общинската служба за социално подпомагане за ученици, нуждаещи се от закрила. Да уведомява директора за ученици, нуждаещи се от специална закрила;
 20. да изпълнява решенията на Педагогическия съвет и на другите органи за управление на образованието;
 21. да не отклонява ученици от учебния процес;
 22. да не прилага форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да не накърнява личното им достойнство;
 23. да подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;

24 да не организира и да не осъществява политическа, религиозна и противодържавна дейност с учениците и колегите си в училище;

 1. в едномесечен срок от началото на всяка учебна година да подава писмена декларация пред директора на училището относно обстоятелството дали през предходната учебна година е предоставял образователни услуги срещу заплащане, както и относно липсата на конфликт на интереси.
 2. да познава и спазва Етичния кодекс на работещите с деца;
 3. учителите и ръководството на училището не отговарят за изгубени от учениците вещи;
 4. всяка учебна година до 15 септември да изготвя годишно тематично разпределение на учебния материал по предметите, които ще преподава, и да го представи пред директора за заверяване;
 5. да работи за обогатяването и усъвършенстването на материално-техническата база на училището;
 6. да дава консултации в дни и часове, определени със заповед на директора и изпълнява дежурство в училище по график, определен от директора;
 7. не се разрешава вземане на допълнителни часове за преподаване на учебния материал и изпитване на ученици в часове над учебните програми;
 8. да работи и попълва електронния дневник;
 9. в края на учебната година да оформи успеха на учениците;
 10. да извършва корекции в учебната документация /ученическа книжка, дневник на паралелката/ при спазване на изискванията на Наредба№8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование /изм. и доп., ... и бр. 42 от 2019 г.),(обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2019 г., в сила от 20.09.2019г./ 

(3) Старшите учители, освен функциите по чл.46, ал.3, осъществяват допълнително и следните функции : 

 1. участват в провеждането на квалификационно-методическа дейност по съответния учебен предмет или модул в училището;
 2. участват в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на оценяването на входното и изходното равнище и/или външно оценяване на знанията и уменията на учениците от съответния клас;
 3. подпомагат дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, материали и критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул;
 4. анализират и обобщава резултатите, получени от оценяването на входните и изходните равнища и/или от външно оценяване по съответния учебен предмет или модул на равнище клас;
 5. използват и показват ефективни методи при организацията и провеждането на образователния процес;
 6. подпомагат и ръководят дейността на лицата, заемащи длъжността "учител";
 7. участват в дейности по разработване на проекти по програми и/или в дейности по реализирането им;
 8. изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището.

(4) Главният учител, освен функциите по чл.46, ал.3 осъществяват допълнително и следните функции: 

 1. подпомагане разработването на стратегията за развитие на институцията, с актуализирането й и с отчитането на изпълнението й;
 2. планиране на вътрешноинституционалната квалификация чрез участие в подготовката на план за квалификационната дейност като част от годишния план за дейността на институцията, организиране и координиране на методическата дейност;
 3. организиране и координиране на обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и учениците;
 4. участие в подготовката и провеждането на дейностите, свързани с: а) национално външното оценяване в училището;

б) обобщаването на резултатите от националното външно оценяване;

в) олимпиади, състезания, конкурси, пленери и други извънкласни форми и дейности, когато областен или национален кръг се провеждат в съответното училището.

 1. консултиране на лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността "старши учител" в училището, при оценяването на индивидуалните потребности и на напредъка на децата и учениците;
 2. подпомагане и консултиране на лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността "старши учител" по отношение на самооценяването в процеса на атестиране и диференцирано заплащане;
 3. наставничество;
 4. други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището.

Чл. 47. (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните задължения:

 1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответния клас, за спазването на учебната дисциплина и за уменията им за общуване с учениците и учителите и периодично и своевременно да информира родителите им;
 2. да анализира и оценява рисковите фактори за учениците от класа и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;
 3. да контролира посещаемостта на учениците от класа;
 4. задължително и своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове(3, 5, 10, 15 отсъствия), както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на санкции и други мерки по този правилник;
 5. да консултира родителите за възможностите и формите на допълнителна работа с ученика;
 6. да организира и провежда родителска среща;

а) да организира и провежда най-малко 2 срещи с родителите на учебен срок, системно да отразява отсъствията и да контролира редовното нанасяне на оценки в ученическите книжки.

 1. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от класа, да организира и провежда час на класа и допълнителен час на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;
 2. да участва в процедурите за налагане на санкции и мерки по отношение на учениците от класа в случаите и по реда, предвидени в този правилник;
 3. да осъществява връзка с учителите, които преподават на класа;
 4. да осъществява връзка и да подпомага учителите, които работят с ученици в класа;
 5. да води редовно и да съхранява учебната документация за класа.При наличие на груби грешки при работа с учебната документация за класа носи наказателна отговорност;
 6. да запознава срещу подпис учениците и родителите с този правилник и с училищния учебен план и др.;
 7. да изпълнява нарежданията на директора, които се отнасят за класа, и да се грижи за опазване на училищното имущество; след завършване на учебната година да предава в изправност на зам.-директора и/или директора получените технически и дидактически средства и материали, а на домакина – имуществото в класната стая;

(2) В началото на учебната година и след зимната и пролетната ваканция класният ръководител провежда родителска среща по безопасни условия и възпитание на труд.

(3) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя информация на родителите относно графика за приемното време на учителите в училище. Срещу подпис запознава и родителите  и учениците с Правилника за дейността на училището, Училищния учебен план и занимания по интереси.

(4) Да оформя в едноседмичен срок в дневника отсъствията на учениците си.

(5) Да води училищната документация на паралелката, съгласно изискванията в Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование /изм.идоп.,...ибр.42 от 2019г.обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2019 г., в сила от 20.09.2019/ и в края на учебната година да я предаде на директора без пропуски.

1.Ученическата лична карта – оформена със снимка, адрес, учебна година,

 1. Ученическа книжка – оформена със снимка, адрес, име и подпис на родител/ настойник; учебни предмети/модули и учители; седмично разписание; резултати от обучението; отзиви и информация относно ученика; права и задължения на ученика.
 2. Да води дневника на паралелката съгласно изискванията на Наредбата за информация и документите като отразява в него: списъка на учителите по отделните предмети; седмичното разписание на учебните часове; срещи с родители; наложени и отменени наказания, индивидуална работа, обща подкрепа за личностно развитие; Изписва учебните предмети за седмицата и деня и следи за попълването на темите от учителите, отсъствията, техния подпис и останалите графи за попълване от тях;
 3. Оформя и води портфолио на класа като отразява резултатите от обучението на всеки ученик и напредъка му;
 4. Отразява подкрепата за личностно развитие на децата и учениците;

 (6)Заедно с директора оформя и подписва документите от Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, касаещи ученици от класа.

 1. Подготвя заедно с директора и други документи от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование /изм. и доп., ... и бр. 42 от 2019 г.обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2019 г., в сила от 20.09.2019г./

(7). Съхранява медицинските бележки, копия от уведомителните писма и други оправдателни документи и носи отговорност за това. Единствено класният ръководител има право да извинява отсъствията на учениците в дневника на класа.

(8).  До 3-то число от всеки месец подава в канцеларията декларация относно броя на учениците, отсъствията по уважителни и неуважителни причини за предходния месец, наложените санкции, номерата на учениците, допуснали повече от 5 отсъствия по неуважителни причини за предходния месец. Ежемесечно до 2-ро число подава поименно за всеки ученик от класа информация в таблица за извинените и неизвинените отсъствия на ЗДУД.

(9) Носи отговорност за съхраняването на дневника на класа. При изгубване на дневника на класа носи наказателна отговорност. В едноседмичен срок оформя нов, като от ученическите книжки, учителските бележници, възстановява цялата информация и го поднася за заверка на директора.

(10) Ежемесечно докладва на директора за ученици застрашени от отпадане, причините и извършените до момента дейности. Изпраща и регистрира в дневника на класа уведомителните писма до родителите.

(11) Планира, организира и провежда дейности с учениците и родителите им, целящи изграждане на ученически колектив.

(12) Реализира постоянна връзка с родителите. Организира изпълнението на решенията на Педагогическия съвет, ученическия парламент и училищното ръководство.

 (13) Провежда начален и периодичен инструктаж (след всяка ваканция) и го регистрира според изискванията.

(14) Организира застраховането на учениците.

(15) Осигурява организирането, провеждането и контрола на дежурство в класната стая.

(16) Работи и попълва електронен дневник.

(17) При възникнала конфликтна ситуация класният ръководител предприема мерки за разрешаване на конфликти:

 1. Между ученици:

а) Търси подходящи методи и средства за решаване на казуса;

б) При особено тежки ситуации писмено уведомява ръководството на училището и педагогическия съветник.

 1. Между ученици и учител: Запознава училищното ръководство

(18) Класният ръководител има право:

 1. да предлага за награди и наказания учениците от поверената му паралелка;
 2. да изисква информация от учителите и училищното ръководство по въпроси, отнасящи се до образователно-възпитателния процес в паралелката;
 3. да поддържа постоянна връзка с родителите, като ги уведомява за развитието на ученика.

Чл.48. Класният ръководител спазва изцяло процедурата по налагане на санкции и меркиот Наредба за приобщаващото образование от 04.11.2016 г. и от ПДУ.

Чл. 49. (1) Длъжностите по чл. 46, ал. 2, т. 1 и 2 се заемат от лица с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", а длъжността по т. 3 - с висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър".

 (2) Условията и редът за заемането на длъжностите по чл. 46, ал. 2 ал. 2 от чл. 60 се определят съгласно Наредба за статута и професионалното развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 (3) Директорът на училището в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи, и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите по чл. 46, ал. 2, при условие че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.

 

Глава IV. Права и задължения на учениците

Чл. 50. Учениците имат следните права:

 1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
 3. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
 4. да получават библиотечно-информационно обслужване;
 5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
 6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 7. да участват в проектни дейности;
 8. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и факултативните учебни часове;
 9. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаването на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност;
 10. да бъдат поощрявани с морални и материални награди;

Чл. 51. (1)Учениците са длъжни:

 1. да присъстват и участват в учебни часове и занимания;
 2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитието на добрите традиции;
 3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
 4. да носят училищния отличителен знак на училището - значка;
 5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества. Пушенето в района на училището /сгради, дворове и прилежащите тротоари от четирите страни/ е абсолютно забранено и се санкционира с административно наказание и/или парична глоба, съгласно наредба на РЗИ - Хасково;
 6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източници на повишена опасност;
 7. да носят ученическата си лична карта в училището и извън него;
 8. да представят на своите родители и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;
 9. да спазват Правилника за дейността на училището;
 10. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
 11. да не използват мобилните си телефони и други технически и електронни средства по време на учебните часове. Мобилните телефони се събират в началото на всеки час от учителя по съответния предмет. При нарушение телефоните и другите технически и електронни средства ще бъдат взети от учител. Ще бъдат връщани на родителя от заместник - директора след лична среща с него.  
 12. да снимат и правят клипове по време на час и в училище на ученици, педагогически специалисти (учители, старши учители, главенучители), директор, зам.-директор, педагогически съветник, непедагогически персонали и да ги публикуват във FACEBOOK, SKYPE и всички останали сайтове и уеб страници от интернет пространството;
 13. да публикуват информация, снимки и клипове със сексуална насоченост, насилие и др. неприлични снимки и съдържание във FACEBOOK, SKYPE и всички останали сайтове и уеб страници от интернет пространството;
 14. да не влизат в конфликти във FACEBOOK, SKYPE и всички останали сайтове и уеб страници от интернет пространството;
 15. да се явяват в училището с облекло и във вид, които съответстват на положението им на ученици и на добрите нрави;
 16. да опазват и поддържат материално-техническата база на училището в добро състояние и при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми;
 17. да се явяват в училище 15 минути преди началото на учебните занятия;
 18. да спазват указанията на охраната при нормална и при изключителна обстановка в сградата и района на училището и да поддържат със служителите от охраната строго официални отношения;
 19. да заемат мястото си в кабинета и да се подготвят за работа след биенето на първия звънец;
 20. да напускат сградата на училището само след разрешение на представител на административното ръководство при отсъствие на учител;
 21. да спазват установения ред в класните стаи по време на учебните часове и през междучасията;
 22. да спазват нормите за ползване на физкултурния салон, установени в отделен правилник и заповед на директора на училището;
 23. да съхраняват дневника на класа;
 24. да пазят училищното имущество, училищната сграда и принадлежащия й район; родителите на ученик, който повреди училищно имущество, отстраняват повредата или заплащат отстраняването ѝ в тридневен срок от датата на констативния протокол, изготвен от счетоводител, домакин и класен ръководител; за умишлено увреждане на ученика се налага и наказание. Когато не се установи конкретен извършител, класът отговаря солидарно за причинената щета;
 25. да не подсказват и преписват по време на учебния процес или да използват готови материали като свои;
 26. да не изнасят и повреждат вещи от класната стая, кабинетите и други помещения;
 27. да не внасят в учебните помещения храни и напитки;
 28. да не напускат самоволно училището и училищния двор през учебно време.
 29. да не излизат на площите пред прозорците на помещенията, както и на места, застрашаващи живота им в училищната сграда.
 30. да не влизат с дъвка в часовете;
 31. да не слушат музика на високоговорител в класната стая и коридора на училището. При нарушение телефоните ще бъдат взети от дежурния учител. Ще бъдат връщани на родителя от заместник директора след лична среща с него;
 32. да спазват режима в училището;
 33. да поздравяват вежливо;
 34. да са подготвени за съответния час, като са осигурили ученическите си книжки, необходимите учебно-технически пособия;
 35. да спазват общоприетите норми на поведение на обществени места;
 36. не напускат класната стая при отсъствие на учител, докато дежурния ученик не изясни от ръководството на училището с какво ще се занимават този час;
 37. да съблюдават безопасността при слизане и качване от/на превозните средства при транспортирането им от и до училище;
 38. да не организират родители и приятели за саморазправа с други ученици в района на училището. Ако се чувства застрашен, ученикът незабавно трябва да поиска помощ от учител или служител на училището;
 39. ползвайки интернет, да не представя себе си и другите с неподходящи снимки и текст;

 (2) Отсъствията по уважителни причини(извинените) и по неуважителни причини(неизвинените отсъствия) на всеки ученик се отбелязват ежедневно в дневника и се нанасят в ученическата книжка един път месечно от класния ръководител.

Чл. 52.(1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.

(2) Ученик се отписва от училището, когато:

 1. се премества в друго училище;
 2. се обучава в дневна и не е посещавал училището по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;

Чл. 53. (1) Закъснения до 15 минути за 3 учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час отсъствие по неуважителни причини (неизвинено отсъствие).

(2) Закъснения за втори, трети и т.н. час в учебния ден могат да се регистрират като цели отсъствия по неуважителни причини /по преценка на учителя/.

Чл. 54. Всички документи за извиняване на отсъствия се съхраняват от класния ръководител до края на учебната година.

Чл. 55. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.

(2) Ученик се отписва от училището, когато:

 1. се премества в друго училище;
 2. се обучава в дневна, комбинирана форма и не е посещавал училището по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;
 3. се обучава в самостоятелна или индивидуална форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

(3) Случаите по ал. 2, т.2 и т. 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска администрация, РУО и органите за закрила на детето.

Чл. 56. При неспазване на изискванията на Закона за предучилищно и училищното образование и настоящия правилник, или при допускане на неуважителни отсъствия на учениците се налагат следните санкции=

Чл. 57. Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час, като го изпрати при педагогическия съветник.

Чл. 58. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на ПДУ, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадането на основанието за отстраняването му.

Чл. 59. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за причината за отстраняване на ученика от учебни часове с уведомително писмо.

(2) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемното поведение.

Чл. 60. (1) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

(2) Санкциите са срочни.

(3) Срокът на санкциите е до края на учебната година.

Чл. 61. Санкцията „Забележка“ се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на ПС.

Чл. 62. За откриване на процедура за налагане на санкции директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл.199, ал.1, т.3 – 5 от Закона за предучилищното и училищното образование – и съответните структури за закрила на детето.

Чл. 63. (1) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан или писмено да обясни обстоятелствата и фактите, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на педагогическия съветник.

(2) За всяка процедура по налагане на санкция по чл. 67, т. 2 – 4 се определя докладчик – класният ръководител или учител/старши учител/главен учител, който преподава на ученика.

Чл. 64. (1)Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител или от решението на ПС.

(2) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването ѝ на ученика и родителя му, а заповедта за налагане на санкцията „Преместване в друго училище“ – и на началника на РУО

(3) Заповедта може да се обжалва пред началника на РУО и при условията и реда на АПК.

Чл. 65. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка и в бележника за кореспонденция на ученика.

Чл. 66. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

 

Глава V. Преместване на ученици

Чл. 67. (1)Ученици могат да се преместват в паралелки на същото или в друго училище при наличие на свободни места. 

 • За свободни се считат местата до 22/24 ученици.

Чл. 68.   (1) Учениците може да се преместват през цялата учебна година.

Чл. 69. (1) Учениците могат да се преместват в друго училище

Чл. 70. (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:

 1. подаване на писмено заявление от родителя/настойника съгласно чл. 12, ал. 2 на ЗПУО до директора на училището;
 2. издаване на служебна бележка от директора на училището до три работни дни, с която потвърждава записването на ученика.

(2) Служебната бележка по ал 1, т. 2 се представя от родителя/настойника   заедно със заявлението за преместване на директора на училището, от което се премества ученикът.

(3) До три работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът предоставя на родителя/настойник   удостоверение за преместване и копие на училищния учебен план.

(4) До три работни дни от получаване на удостоверението за преместване, родителят/настойникът представя получените документи за записване в приемащото училище.

(5) Директорът на приемащото училище до три работни дни определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника.

(6) В срока по ал. 5 директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученика за неговото записване. 

Чл. 71. (1) Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище. 

 (2) При преместване на ученици със специални образователни потребности се спазват изискванията на държавния образователен стандарт за приобщаващо образование.

 

Глава VI.Награди на учениците

Чл.72.(1) За отличен успех, за научни и практически постижения в определена образователна област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, регионално и национално равнище ученикът се награждава с:

 1. Грамота
 2. Книги или други предмети;

 (2) Педагогическият съвет предлага за награждаване пред директора по предложение на класния ръководител.

 

Глава VII. Права и задължения на родителите

Чл. 73. (1)Родителите имат право:

 1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазване на правилата в училище и за приобщаването им към общността;
 2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с педагогическите специалисти, педагогическия съветник в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. да се запознаят с УУП;
 4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
 5. да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието;
 6. да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на училището;
 7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
 8. да участват в родителските срещи.

Чл. 74. Родителите са длъжни:

 1. да осигурят редовното присъствие на детето в задължителна училищна възраст, като своевременно уведомяват училището в случаите на отсъствие на детето;
 2. да запишат детето при условието на чл.12 от Закона за предучилищното и училищното образование в първи клас;
 3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищна среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
 4. да спазват Правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето;
 5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
 6. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време;
 7. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от известяването от класния ръководител.
 8. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат при осъществяването на дейности по закрила на детето.

 

Глава VIII. Управление и организация на процеса на обучение и възпитание

Чл. 75. (1) Орган за управление на училището е директорът.

(2) Директорът организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището.

(3) Заместник-директорът, учебна дейност подпомага директора при организирането на учебната и административната дейност на училището съгласно нормативните актове и длъжностната характеристика.

Чл. 76. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.

(2) Административните актове на директора на училището могат да се оспорват по административен ред пред началника на регионалното управление по образованието.

(3) Административните актове на директора могат да се обжалват по реда на Административно процесуалния кодекс.

Чл. 77. (1) Педагогическият съвет, като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището:

 1. приема стратегия за развитието на училището за следващите 4 години с приложен към нея план за действия и финансиране;
 2. приема ПДУ;
 3. приема УУП;
 4. приема формите на обучение;
 5. приема годишния план за дейността на училището;
 6. приема учебни планове за ИФО;
 7. мерки за повишаване на качеството на образованието;
 8. приема програма за превенция за ранното напускане на училище;
 9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи;
 10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
 11. прави предложение на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи и ПДУ;
 12. определя училищни символи, ритуали и други отличителни знаци;
 13. определя ученически униформи;
 14. участва със свои представители в създаването и приемането на Етичен кодекс на училищната общност;
 15. запознава се с бюджета на училището и с отчетите на неговото изпълнение;
 16. периодично, най-малко 3 пъти през една учебна година, обсъжда нивото на усвояване на компетентност от учениците и прилага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати.

(2) Документите по ал.1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на училището

Чл. 78. (1) Съставът на Ученическия съвет на класа се определя от учениците чрез явно гласуване всяка учебна година.

(2) Ученическият съвет на класа:

 1. участва в планирането на тематиката в часа на класа;
 2. съдейства за спазване на правата на учениците;
 3. участва активно в решаване на проблемите на класа.

(3) Председателят или заместник-председателя на Ученическия съвет на класа е член на Ученическия съвет на училището.

Чл. 79. (1) Ученическия съвет на училището се състои от председателя и заместник-председателя на всеки клас и се ръководи от председател и заместник- председател, които се избират за срок от 4 години. Изборът им се осъществява от Ученическия съвет на училището.

(2) Ученическия съвет на училището:

 1. участва в планирането на образователна-възпитателната дейност в училището;
 2. участва в награждаването и наказването на учениците;
 3. участва в планирането и организирането на извънкласните и извънучилищните форми на дейност;
 4. участва в организирането и провеждането на училищните мероприятия;
 5. изготвя график за дежурство на ученици за І и ІІ учебен срок по етажи и прилежащи територии на училището и отразява нарушенията в дневник.
 6. Стриктно следи за изпълнение на задълженията на учениците в училището;
 7. Работи за утвърждаване на етични отношения между ученици и учители;

 (4) Ученическия съвет на училището има право:

Чл. 80. В училището действат и следните училищни комисии и съвети.

 1. Комисия за квалификационна дейност - председател е заместник-директор по УД и старши учител учител /избран н ПС/. Планира, организира и отчита вътрешноучилищната и извънучилищната квалификационна дейност;

2.Комисия за определяне на резултатите от труда на педагогическите специалисти - председател е директорът, членовете се определят от ПС. Предлага критерии на ПС. Попълва и разглежда карти и определя ДТВ на педагогическите специалисти;

 1. Училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между учениците. Председател е заместник-директора по УД/педагогическият съветник и членове - педагогически специалисти.

Чл. 81. Заместник-директорът по учебната дейност подпомага директора при организирането на учебната и административно - стопанската дейност на училището съгласно нормативните актове в системата на образованието и съответната длъжностна характеристика.

Чл. 81. Педагогическият съветник участва в образователния процес в училището.

Чл. 82. (1) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.  

(2) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите. В състава на обществения съвет на училището се включва и представител на община Хасково.  

(3) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.  

 (4) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.

 (5) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.  

 (6) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.  

(7) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на училището, на регионалното управление на образованието, експерти, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.  

(8) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.  

(9) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му. 

(10) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му. 

 (11) Основни функции на общественият съвет: 

 1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 2. участва в работата на педагогическия съвет при: - разглеждане и приемане на програмата за превенция на ранното напускане на училище; - разглеждане и приемане на програмата за предоставяне на равни възможости и за приобщаване на учениците от уязвими групи; - обсъждане на избора на ученическите униформи;
 3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на училището и външното оценяване;
 4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му.
 5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
 6. съгласува училищния учебен план;
 7. участва с представители в комисиите за атестиране на директора при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 8. сигнализира контролните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 9. дава становище по училищния план-прием;
 10. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност/етичен кодекс на работещите с деца.

(15) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 14, т. 1 и 6 те се връщат  с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.     

(16). Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.

Чл. 91. (1) Колективен орган за управление в училището е Общото събрание, в което се включват всички учители, служители и обслужващ персонал.

(2) Заседанието на ОС е законно, ако присъстват най-малко 2/3 от числения му състав.

(3) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите негови членове.

(4) Общото събрание се открива и председателства от директора на училището.

(5) Общото събрание гласува разпределението на средствата по фонд СБКО, обсъжда въпроси, касаещи трудови и осигурителни отношения на щатно заетите лица.

 

         Глава IX. Самооценяване и органи за управление на качеството

         Чл. 92. (1) Самооценяването е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование за две поредни учебни години чрез дейности, процедури и критерии, определени от училището.

(2) Самооценяването се извършва в следните области: 

 1. управление на институцията, което включва: ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите за повишаване на качеството в институцията, лидерство, стратегии и планиране, взаимодействие на всички заинтересовани страни;
 2. образователен процес, който включва: обучение, възпитание и социализация и резултатите от тях, като се отчита индивидуалният напредък на всяко дете, подкрепата на децата със специални образователни потребности и превенцията срещу отпадане от системата на образованието.

  Чл. 93. (1)Участници в процеса на самооценяването са учениците, учителите, директорът, другите педагогически специалисти, както и родителите. 

(2) Самооценяването се извършва от работна група от представители на институцията, която: 

 1. предлага на директора дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за самооценяването на качеството на предоставяното образование в детската градина или училището;
 2. провежда самооценяването;
 3. изготвя доклад от самооценяването, който представя на директора.

Чл. 94. (1) Критериите, показателите и инструментите за самооценяване на качеството на предоставяното образование се приемат от педагогическия съвет след предложение на работна група по самооценяването и се утвърждават от директора. 

(2) Задължителен инструмент в процеса на самооценяване е организирането на редовно анкетно проучване на мнението на родителите за качеството на образователните услуги и цялостната дейност на институцията. 

(3) Инструмент в процеса на самооценяване може да бъде организирането на анкетно проучване на мнението на учениците за качеството на образователните услуги и цялостната дейност на институцията, съобразено с възрастовата категория на анкетираните ученици. 

Чл. 95. Органи за управление на качеството в институциите са директорът и педагогическият съвет. 

Чл. 96. (1) Директорът организира, контролира и отговаря за процеса на управлението на качеството, като със заповеди.

(2) Директорът запознава педагогическия съвет и обществения съвет с доклада от самооценяването и двугодишния отчет за изпълнението на плана към стратегията. 

Чл. 97. Педагогическият съвет приема двугодишния отчет към плана за действие към стратегията за развитие на детската градина или училището и мерки за повишаване на качеството на образованието.

Глава Х. Училищна документация. Училищно имущество и библиотека

Чл.98. (1) В училището се води задължителна училищна документация съгласно Наредба № 8 от 11.08.2016 г.за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование /изм. и доп., ... и бр. 42 от 2019 г.,обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2019 г., в сила от 20.09.2019г./ и сроковете за нейното съхранение, която документация е посочена в заповед на директора на училището.

(2) Изискванията към формата, съдържанието, воденето и съхраняването на задължителната училищна документация се определят в Наредба № 8 от 11.08.2016 г.за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование /изм. и доп., ... и бр. 42 от 2019 г.,обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2019 г., в сила от 20.09.2019 г./

Чл.99. (1) За съхранението на училищното имущество отговорност носи материално отговорно лице, което изготвя годишен счетоводен отчет за фактическото състояние на активите и води необходимата инвентарна документация.  

(2) В края на всяка календарна година се извършва пълна годишна инвентаризация и брак на дълготрайни материални и нематериални активи в училището от комисия по ред определен от директора на училището. 

(3) Педагогическият и непедагогическият персонал и учениците са длъжни да опазват училищното имущество и сграда. 

(4) Повредилият училищното имущество възстановява нанесената щета в 10-дневен срок или я заплаща в троен размер.

(5) За всеки кабинет се определя отговорник със заповед на директора.

(6) Предаването за ремонт и получаване от ремонт на имущество и учебно-технически средства се извършва само с писмен документ – приемно-предавателен или констативен протокол.

(7) Санитарно-хигиенните изисквания за кабинетите, сервизните помещения и коридорите, както дворът и прилежащите райони се изпълняват от хигиенистите на училището под контрола и отговорността на заместник-директора по учебната дейност с функция по административно-стопанската дейност и указанията на медицинското лице към училището.

(8) Осигуряването с полагащите се почистващи препарати и дезинфектанти се извършва от домакина и се контролира от заместник-директора по учебната дейност с функция по административно-стопанската дейност.

Чл.100. (1) Всички ученици в училището имат право да ползват библиотечния фонд.  

(2) При преместване в друго училище или напускане на учебното заведение читателят е длъжен да се издължи на библиотеката.

(3) При загуба или повреда на библиотечен документ читателят е длъжен да го замени с идентичен екземпляр.  

 

Глава XVI.Институционални програми

         Чл. 114.(1) Училището разработва институционални програми, съвместими със стратегията за развитието му, които се гласуват от педагогическия съвет на основание чл. 263, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗПУО.

(2) Програмите са за:

 1. Превенция на ранното напускане на училище по чл. 263, ал. 1, т. 8 от ЗПУО;
  1. Предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи по чл. 263, ал. 1, т. 9 от ЗПУО.
  2. Системи за финансово управление и контрол – актуализация спрямо ЗПУО и стандарта за финансиране.

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 • 1. /1/ Правилникът на НУ „Г.С.Раковски”, гр. Хасково е разработен на основата на ЗПУО, както и на базата на подзаконови нормативни актове за системата на образованието.

/2/ Правилникът за дейността на училището се актуализира ежегодно.

           /3/ Правилникът е задължителен за директора, преподавателите, служителите и учениците в НУ „Г.С.Раковски”, както и за всички други лица, намиращи се на неговата територия.

 • 2. Правилникът е приет на заседание на ПС и отменя действащия дотогава правилник.
 • 3. Предложения за изменения и допълнения на Правилника могат да правят директорът, преподавателите.

 Предложенията се разглеждат от комисия съставена от участниците в учебно-възпитателната дейност, председателят на която ги докладва на ПС.

 • 4. Класните ръководители в часа на класа запознават учениците с разпоредбите на Правилника, а родителите на първата родителска среща /като удостоверят пова с подпис/.
 • 5. За изпълнение на настоящия Правилник се подготвят съответните план-графици и други документи от лица и комисии, определение от директора на НУ „Г.С.Раковски” и утвърдени на заседание на ПС.
 • 6. При съществени промени на законови и подзаконови нормативни актове за системата на образованието, настоящият Правилник се актуализира.
 • 7. Правилници, механизми, програми, инструктажи по Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, Безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд, Подкрепа за личностно развитие на учениците, Единни училищни правила за действие в случаи на тормоз сред учениците, Празници и ритуали в училището, Етичен кодекс на училищната общност, Правила за Защита срещу дискриминация са уредени в отделни административни актове на училището.
 • 8. За неуредени в този правилник въпроси, се прилагат нормите на ЗПУО, и други законови и подзаконови нормативни актове.
 • 9. Правилникът за дейността на НУ „Г.С.Раковски” влиза в сила от деня на приемането му.
 • 10. Копие от Правилника се съхранява в учителската стая на училището.

 

Сподели: